تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
مفاسد آخرالزمان

سلام. تو این قسمت یه حدیث از امام صادق ع

آوردم که 125 مورد از مفاسد آخرالزمان رو

پیش بینی مکنند. یکم زیاده ولی به همه

توصیه میکنم حتما حتما حتما تمامه موارد رو بخونید.

خودتون قضاوت کنید و بگید که چند مورد از اونا

الان اتفاق افتاده. لطفا نظر فراموش نشه.

لطفا به ادامه مطلب بروید...

1.آن گاه که دیدی حق مرده و اهل حق از میان رفتند.

2.ستم همه جا را فرا گرفته است.

3.قرآن فرسوده شده.

4.دین بی محتوا شده

5.اهل باطل بر اهل حق بزرگی میجویند

6.هر که کار زشت انجام دهد معذورش میدارند

7.فسق آشکار گردیده و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا می کنند

8.شخص مومن سکوت اختیار کرده و سخنش را نمیپذیرند

9.شخص فاسق دروغ می گوید و کسی دروغش را بر او باز نمی گرداند

10.بچه کوچک ، مرد بزرگ را خوار می شمارد

11.پیوند خویشاوندی بریده می شود

12.هر که را به کار بد بستایند خوشحال خواهد شد

13.پسر بچه همان می کند که زن می کند

14.زنان با زنان تزویج می نمایند

15.مداحی و چاپلوسی فراوان شده است

16.مرد مال خود را در راه غیر خدا خرج میکند

17.چون شخص مومنی را ببینند از کوشش او به خدا پناه برد

18.همسایه ، همسایه خود را اذیت می کند و کسی مانع او نمی شود

19.کافر خوشحال است از اینکه بر روی زمین فساد می کند

20.آشکارا شراب بنوشند و برای نوشیدنش گرد هم آیند

21.امر به معروف کننده خوار است

22.فاسق در آنچه خداوند دوست ندارد نیرومند و ستوده است

23.اهل قرآن و هر که آن را دوست دارد خوار است

24.راه خیر بسته شده و راه شر مورد توجه است

25.خانه کعبه تعطیل شده

26.مرد به زبان می گوید آنچه را که به آن عمل نمی کند

27.مردان خود را برای استفاده مردان آماده می کنند و زنان برای زنان

29.زنان برای خود مثل مردان انجمن ترتیب می دهند

30.کارهای زنانگی آشکار می گردد.(آرایش مرد مثل زن)

31.به مردها پول میدهند تا با آن ها یا زنانشان عمل نامشروع انجام دهند

32.شخص متمول از شخص با ایمان عزیزتر است

33.ربا خواری آشکار است

34.زنها به عمل زنا افتخار می کنند

35.زن برای نکاح مردان با شوهر خود همکاری میکند

36.بیشتر مردم و خانه ها آن باشد که به هرزگی زنان کمک می کنند

37.مومن به خاطر ایمانش خوار غمناک و پست می گردد

38.بدعت و زنا آشکار می گردد

39.مردم به شهادت ناحق اطمینان می کنند

40.دستورات دینی طبق تمایلات اشخاص تفسیر میگردد

41.حلال تحریم شود و حرام مجاز

42.مردم چنان در ارتکاب گناه جری شده اند که منتظر رسیدن شب نیستند

43.مومن نمی تواند کار بد را نکوهش کند جز با قلب

44.مال کلان در راه غضب الهی خرج می شود

45.زمامداران به کافران نزدیک میشوند و از نیکان دور میشوند

46.والیان در داوری رشوه می گیرند

47.پست های مهم دولتی به مزایده مرود(پارتی بازی و.....)

48.مردم با محارم خود نزدیکی میکنند

49.به تحمت و سوء ظن مرد به قتل میرسد

50.مرد به مرد پیشنهاد عمل زشت میدهد و خود را در اختیار او میگذارد

51.مرد به خاطر آمیزش با زنان سرزنش میشود(که چرا با مردان آمیزش نمیکند)

52.مرد از کسب زنش از هرزگی نان میخورد و آن را میداند و به آن تن میدهد

53.زن ، کاری را که مرد نمی خواهد انجام می دهد

54.مرد ، زن و کنیزش را برای زنا کرایه می دهد

55.سوگند های به ناحق به نام خدا بسیار می شود

56.قمار آشکار می شود

57.شراب را بدون مانع علنا می فروشند

58.زنان مسلمان خود را در اختیار کافران می گذارند

59.لهو و لعب آشکار می گردد و کسی جلوی آن را نمی گیرد

60.مردم شریف را خوار میکند، کسی که مردم از قدرتش میترسند

61.نزدیکترین مردم به فرمانروایان کسی است که به دشنام گویی ما خانواده ستایش شود

62.هر کس ما را دوست بدارد دروغ گویش می دانند

63.بر گفتن حرف زور و نا حق مردم بر هم رقابت می کنند

64.شنیدن قرآن بر مردم سنگین ولی شنیدن سخن باطل آسان است

65.همسایه ، همسایه را گرامی میدارد از ترس زبانش

66.حدود خدا تعطیل شده و در آن هرکس بر طبق دلخواه خود عمل میکند

67.مساجد طلا کاری میشود

68.راستگوترین مردم پیش آن ها ، مفتریان دروغگو می باشند

69.شر و سخن چینی آشکار می گردد

70.ستمکاری شیوع یافته

71.غیبت را سخن نمکین می شمارند

72.برای غیر خدا به حج و جهاد میروند

73.سلطان به خاطر کافر مومن را خوار میکند

74.خرابی و ویرانی بیش از آبادی و عمرانی است

75.زندگی مردم از کم فروشی اداره می شود

76.خونریزی را آسان می شمارند

77.مردم برای غرض دنیایی ریاشت می طلبند

78.نماز را سبک می شمارند

79.مردم مال بسیار دارند، ولی زکات نمی دهند

80.قبر مرده ها را میشکافند و کفن ها را می فروشند

81.آشوب بسیار میشود

82.مردم روز خود را با شراب به شب میکنند و شب را با مستی صبح میکنند

83.با حیوانات عمل زشت انجام می دهند

84.حیوانات همدیگر را میدرند

85.مرد به مصلی میرود ولی وقتی برمیگردد جامه به تن ندارد

86.دل مردم سخت شده و یاد خدا بر آنان سگنین است

87.کسب های حرام شیوع یافته و بر سر آن رقابت می کنند

88.نماز خوان برای ریا و خودنمایی نماز میخواند

89.فقیه برای غیر دین فقه می آموزد و ریاست و دنیا طلب میکند

90.مردم دور کسی را گرفته اند که قدرت دارد

91.هرکسی روزی حلال میجوید مورد سرزنش قرار میگیرد

92.در مکه و مدینه کارهایی می کنند که خدا دوست ندارد

93.آلات لهو و لعب در مکه و مدینه آشکار می گردد

94.مرد امر به معروف میکنند، دیگران میگویند این کار بر تو لازم نیست

95.به مردم بدکار اقتدا میکنند

96.راه خیر به کلی بسته شده

97.مرده را به مسخره میگیرند و کسی از مرگ او غمگین نمیشود

98.هر سال بدعت و شرارت بیشتر میشود

99.مردم و انجمن ها از توانگران پیروی می کنند

100.به فقیر چیزی میدهند، در حالی که برای غیر خدا به او ترحم می کنند

101.نشانه های آسمانی پدید می آید ولی کسی از آن هراس ندارد

102.مردم در حضور جمع مثل حیوانات مرتکب عمل جنسی میشوند

103.مردم در غیر اطاعت خدا زیاد خرج میکنند ولی در راه خدا از کم هم دریغ میکنند

104.آزار به پدر و مادر آشکار میگردد و مقام آنها را سبک میشمارند

105.زنها بر حکومت غالب گشته و پست های حساس را قبضه می کنند

106.پسر به پدر و مادر خود افترا میزند و نفرین میکند و از مرگشان خوشحال میشود

107.اگر روزی بر مردی بگذرد و گناه نکند انگار عمرش تلف شده

108. مواد غذایی را احتکار میکنند

109.خمس به ناحق تقسیم میشود و با آن قمار میکنند

110.با شراب مداوا میکنند و بدان بهبودی می جویند

111.مردم در مورد ترک امر به معروف و بی عقیدگی یکسان میشوند

112.اهل نفاق سر و صدا دارند و اهل حق خاموشند

113.برای اذان گفتن و نماز خواندن مزد میگیرند

114.در مساجد پر شده ار کسانی که از خدا نمیترسند و برای غیبت دور هم آمدند

115.شخص مست بر مردم پیش نمازی میکند

116.هر که مال یتیم را بخورد، شایستگی او را میستایند

117.قضات به خلاف دستور خدا داوری می کنند

118.زمامداران از روی طمع خیانتکاران را امین خود میسازند

119.میراث یتیمان را به دست افراد بدکار میسپارند

120.بر فراز منبرها مردم را به پرهیزکاری دستور میدهند ولی خود عمل نمی کنند

121.وقت نماز ها را سبک می شمارند

122.به اسرار دیگران وبرای غیر رضایت خدا صدقه می دهند

123.تمام هم و غمشان شکم و عورتشان است و باکی ندارند که چه میخورند

وبا چه آمیزش میکنند

124.دنیا به آنها روی آورده است

125.نشانه های حق مندرس گشته است

امام صادق (ع) پس از پیش بینی این حوادث به راوی فرومودند:

در چنین موقعی مواظب خود باش. نجات خود را از خداوند بخواه. فرج نزدیک است

و بدان مردم با این نافرمانی ها مستحق عذابند. اگر عذاب بر آنها فرود آمد و تو در میان

آنها بودی باید به سوی رحمت حق بشتابی تا از کیفری که آنها به واسطه سرپیچی از فرمان

خدا میبینند بیرون آیی. و بدان که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکند.......

حالا به نظر شما چنتا از اینا دور و بر ما هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طبقه بندی: مهدویت،
نمایش نظرات 1 تا 30