تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
فضایل سوره های قرآن 3

 

50.سوره مجادله

کسی که این سوره را بخواند در قیامت از جمله رستگاران خواهد بود.

 

51.سوره حشر

هر کس این سوره را تلاوت کتد تمام عالم بر او درود فرستاده و طلب آمرزش کنند.

 

52.سوره ممتحنه

کیس که این سوره را تلاوت نماید فرشتگان بر او درود فرستاده و طلب آمرزش میکنند.

 

53.سوره صف

هر کس این سوره را قرائت کند تا وقتی در حیات است حضرت عیسی (ع) برای او طلب استغفار کند و پس از مرگش از دوستان او باشد.

 

54.سوره جمعه

هر کس در شب جمعه سوره جمعه را قرائت کند ،تا جمعه دیگر کفاره گناهان او خواهد بود.

 

55.سوره منافقین

هر کس این سوره را تلاون کند از نفاق و شک در دین مبرا می گردد.

 

56.سوره تغابن

هر کس این سوره را تلاوت کند از مرگ ناگهانی در امان است.

 

57.سوره طلاق و تحریم

کسی که این سوره ها را قرائت کند خداوند او را موفق به توبه ای که در آن بازگشت به سوی گناه نیست میگرداند.

 

58.سوره ملک

کسی که در هنگام خواب آن را بخواند در نامه عملش سی ثواب نوشته و سی گناه پاک می گردد و سی درجه بالا میرود.

 

59.سوره قلم

کسی که این سوره قرائت کند خداوند به او ثواب کسانی که به آنها حلم و صبر زیاد داده عطا میکند.

 

60.سوره حاقه

کسی که این سوره را قرائت کند خداوند حساب او را سبک می گرداند.

 

61.سوره معارج

هر کس این سوره را زیاد قرائت کند خداوند در قیامت از گناهانش نمیپرسد و در بهشت وی را با رسول اکرم و اهل بیتش همنشین می گرداند.

 

62.سوره نوح

هر کس در هر شب یا روز مداومت به خواندن این سوره کند از ذنیا نمیرود تا جایگاهش را در بهشت ببیند.

 

63.سوره جن

هر کس سوره جن را زیاد تلاوت کند در تمام عمر خود دچار جن زدگی و سحر نمیگردد و با حضرت محمد (ص) میباشد.

 

64.سوره مزمل

کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند به تمام جنیان و شیاطین به او اجر و ثواب میدهد.

 

65.سوره مدثر

هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند ده برابر کسانی که پیامبر (ص) را تصدیق و یا تکذیب کرده اند به او اجر و ثواب میدهد.

 

66.سوره قیامت

هر کس بر تلاوت این سوره مداومت کند و بر آن عمل کند خداوند او را از قبر با رسول خدا (ص) با زیبا ترین چهره ها برانگیزاند و به او بشارت میدهد و و به رویش لبخند میزند تا از پل صراط بگذرد.

 

67.سوره انسان

هر کس مداومت به خواندن این سوره کند نفس او قوی می شود.

 

68.سوره مرسلات

هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند او را به حضرت محمد(ص) معرفی میکند.

 

69.سوره نباء

هر کس این سوره را بخواند و حفظ کند در روز قیامت به حساب او در مدت کمی رسیدگی می شود(به مدت خواندن این سوره) و وارد بهشت می گردد.

 

70.سوره نازعات

هر کس این سوره را تلاوت نماید نمیمیرد مگر سیراب، در قیامت بر نمیخیزد مگر سیراب و وارد بهشت نمی شود مگر سیراب.

 

71.سوره عبس و تکویر

هر کس این دو سوره را قرائت نماید از این که به او خیانت شود در امان است و در سایه رحمت خدا خواهد بود.

 

72.سوره انفطار

کسی که این سوره را تلاوت کند هنگامی که نامه عملش را باز می کنند خداوند عیوبش را پوشانده.

 

73.سوره مطففین

کسی که این سوره را قرائت کند خداوند در روز قیامت او را از شراب های بهشتی سیراب کند.

 

74.سوره انشقاق

هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند او را از اینکه اهل شقاوت و بدبختی باشد حفظ می کند.

 

75.سوره بروج

کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند ده برابر کسانی که در نماز جمعه و روز عرفه در عرفات جمع می شوند به او اجر و ثواب می دهد.
طبقه بندی: ثواب ها و فضایل سوره های قرآن کریم،