تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
فضایل سوره های قرآن 4

 

76.سوره طارق

کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند ده برابر ستارگان آسمان به او حسنه دهد.

 

77.سوره اعلی

هر کس در نماز واجب یا مستحب خود این سوره را بخواند در روز قیامت به او گفته میشود از هر دری از درهای بهشت که می خواهی داخل شو.

 

78.سوره غاشیه

کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند حسابش را آسان می گرداند.

 

79.سوره فجر

کسی که این سوره را قرائت کند خداوند به تعداد کسانی که این سوره را قرائت می کنند گناهانش را می آمرزد و در قیامت نوری برایش قرار میدهد.

 

80.سوره بلد

هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند او را از غضبش در امان میدارد.

 

81.سوره شمس

کسی که این سوره را تلاوت کند مثل این است که بر هر کس که خورشید و ماه بر او میتابد صدقه داده باشد.

 

82.سوره لیل

کسی که این سوره را قرائت کند خداوند به او آن قدر عطا می کند تا راضی و خشنود شود.

 

83.سوره ضحی

کسی که این سوره را تلاوت کند شفاعت پیامبر (ص) بر او واجب می شود و ده برابرفقرا و یتیمان به او اجر و پاداش میدهند.

 

84.سوره شرح(انشراح)

کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند به او یقین ،سلامتی و تندرستی عطا می کند.

 

85.سوره تین

کسی که این سوره را قرائت نماید خداوند در نامه عملش اجر و پاداش بی شمار می نویسد.

 

86.سوره علق

هر کس این سوره را شب یا روز بخواند و اگر در آن شب یا روز بمیرد شهید مرده.

 

87.سوره قدر

هر کس در یکی از نماز های واجب خود این سوره را بخواند منادی حق ندا میدهد: ای بنده خدا! خداوند گناهان گذشته تو را آمرزید، عمل از سر گیر....

 

88.سوره بینه

هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند حساب او را آسان میگیرد.

 

89.سوره زلزله

کسی که چهار بار این سوره را بخواند مثل کسی است که تمام قرآن را تلاوت کرده باشد.

 

90.سوره عادیات

کسی که این سوره را قرائت کند اجر کسی را دارد که تمام قرآن را خوانده باشد.

 

91.سوره قارعه

هر کس این سوره را زیاد تلاوت کند از فتنه دجال و کثافات و حرارت دوزخ در امان است.

 

92.سوره تکاثر

هر کس این سوره را هنگام خواب بخواند از عذاب قبر در امان بوده و خداوند او را از شر نکیر و منکر حفظ می کند.

 

93.سوره عصر

هر کس این سوره را بخواند در نامه عملش ده حسنه نوشته و عاقب به خیر می گردد.

 

94.سوره همزه

هر کس این سوره را بخواند خداوند به تعداد کسانی که پیامبر (ص) و اصحابش را مسخره کرده اند به او اجر و مزد می دهد.

 

95.سوره فیل

هر کس این سوره را بخواند خداوند او را از عذاب و مسخ شدن در دنیا حفظ می کند.

 

96.سوره قریش

هر کس این سوره را بخواند خداوند ثواب و پاداش کسی که طواف کرده و در مسجد الحرام معتکف شده به او می دهد.

 

97.سوره ماعون

کسی که این سوره را تلاوت کند تا مدتی که زکاتش را ادا نماید خداوند تمام گناهانش را می آمرزد.

 

98.سوره کوثر

کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند او را از حوض کوثر و تمام نهر های بهشتی سیراب میکند و ده برابر کسانی که در عید قربان برای خدا قربانی می کنند به او ثواب عنایت میکند.

 

99.سوره کافرون

تلاوت این سوره پاداش کسی را دارد که یک چهارم قرآن را خوانده و خداوند او را از سختی قیامت نجات میدهد.

 

100.سوره نصر

کسی که این سوره را بخواند اجر کسی را دارد که در فتح مکه در رکاب پیامبر بوده باشد.

 

101.سوره مسد

کسی که این سوره را در وقت خواب بخواند خداوند او را حفظ میکند.

 

102.سوره توحید

هر کس سوره توحید را بعد از نماز تلاوت کند خداوند خیر دنیا و آخرت را به او می دهد و خودش و پدر و مادر و فرزندانش را می آمرزد.

برای سوره توحید فضایل بسیاری نقل شده....

 

103.سوره فلق

هر کس این سوره را هر شب در هنگام خواب بخواند خداوند اجر و پاداش کسی که حج و عمره بجا آورده و ثواب روزه دار را به او عطا می کتد.

 

104.سوره ناس

اگر این سوره را در هنگام خواب بخواند تا صبح در امان خدا خواهد بود.

 

 

منتظر نظر شما درباره این مطلب هستم.....


طبقه بندی: ثواب ها و فضایل سوره های قرآن کریم،